Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 26/35 

10. Klachtenregeling en leerlingenstatuut

Klachtenregeling
Klachten over schoolorganisatorische zaken, zoals een beoordeling, begeleiding of de gang van zaken in de klas of in de school worden door de leerling of ouder(s) eerst met de mentor besproken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de teamleider of zorgcoƶrdinator om tot een oplossing te komen. Komt u er onverhoopt niet uit, dan kunt u zich richten tot de schooldirecteur.

Als deze weg van intern overleg niet tot een oplossing leidt, kan een formele klacht worden ingediend bij de interne klachtencommissie. U kunt zich schriftelijk met een formele klacht wenden tot de centrale directie van het VOvA. Contactgegevens vindt u achter in deze gids.

Een exemplaar van de klachtenprocedure kunt u verkrijgen bij de schoolleiding.

Leerlingenstatuut
Het VOvA beschikt over een leerlingenstatuut. Hierin staat o.a. het volgende:

  • door je in te schrijven als leerling ga je een leercontract aan met de school;
  • aan het leercontract ontleen je rechten (goed onderwijs, begeleiding) en plichten (naleving regels, goede studie-inzet);
  • de inschrijving als leerling van onze school houdt in dat leerlingen en ouders de regels van de school (zoals beschreven in paragraaf 3.4) aanvaarden.