Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 9/41 

3.2 Hoe zit onze opleiding in elkaar?

Lessentabel schooljaar 2018-2019
Zichtbaar zijn het aantal lesuren (van 50 minuten) per week, per vak.

vakken (afkorting)eerste leerjaar (m/h)tweede leerjaar (m/h)derde leerjaar (mavo)derde leerjaar (havo)vierde leerjaar (mavo)vierde leerjaar (havo)
Nederlands (ne)434333
Engels (en)3 (+1 TTO) B,C3 C3 C343
Frans (fa)232*24*3*
aardrijkskunde (ak)2 C2 C2*24*3*
geschiedenis (gs)2 C2 C224*3*
economie (ec)-2 C324*3*
maatschappijleer (ma)--2 C--2
wiskunde (wi)33434*-
wiskunde A (wiA)-----3*
wiskunde B (wiB)-----3*
natuur/scheikunde (nask)-2----
natuurkunde (nask-1)--224*3*
scheikunde (nask-2)--224*3*
biologie (bi)2 C22*24*3*
techniek (tn)22----
beeldende vorming (bv)21----
tekenen (bte)--224*3*
kunstvakken -1 (ckv)--1 C--2
Lichamelijke Opvoeding (lo)4 C3 C2 C222
Lichamelijke Opvoeding 2 (lo2)3 A3 A2*-4*-
Informatietechnologie (it/i)2 C2 C2*24*-
informatica (in))-----3*
mentoraat/lob (ml)211111
rekenen (re)111111
plusles taal/rekenen---1-1
praktisch vak (groen))-----3
Totaal313229+4=33*3214+16=30*18+15=32*
 TTO: 32TTO: 32TTO: 29+4=33*   
 Sport: 34Sport: 35    
 TTO+Sport: 35TTO+Sport: 35    

A) Als er gekozen is voor een sportklas, dan wordt het vak LO2 gevolgd.
B) Als er gekozen is voor TTO, dan volgt de leerling één lesuur Engels extra.
C) Deze vakken worden bij TTO in het Engels gegeven.
*) keuzevakken in de bovenbouw, een examenkandidaat mavo kiest zeven examenvakken.

Maatschappelijke stage derde leerjaar
Vanuit de overheid worden scholen gestimuleerd om leerlingen in het voortgezet onderwijs een bijdrage te laten leveren aan de maatschappij. De school heeft hier vorm aan gegeven door het laten lopen van een korte maatschappelijke stage door de derdejaarsleerlingen mavo en havo.

De maatschappelijke stage van het derde leerjaar omvat minimaal twintig uur en moet een maatschappelijk doel dienen. De leerlingen zorgen zelf voor een stageplek. Om de leerlingen hierbij te helpen, zal de school regelmatig (delen van) stages aanbieden.

De maatschappelijke stage wordt buiten schooltijd volbracht en/of in het weekend of vakantie. De school houdt bij hoeveel uren stage de leerling heeft gelopen. De stage mag in delen worden gedaan en mag verspreid worden over het hele schooljaar.

De maatschappelijke stage is opgenomen in het PTA en moet voor 1 maart in het lopende schooljaar zijn afgerond.

Voordat de stage begint moet de stageovereenkomst op school worden ingeleverd. Deze overeenkomst moet zijn getekend door de ouder, de stagebegeleider van de stageplek en door de stagecoördinator.

Profielstage vierde leerjaar
In het vierde leerjaar vindt elk jaar de profielstageweek van de Bredero Mavo plaats.

De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het op zoek gaan naar een stageplek die aansluit op de gekozen profiel. Het minimumaantal uren dat stage moet worden gelopen is dertig uur. De profielstage is een onderdeel van het PTA (Programma van Toetsing en Afname) en dient voor het starten van het eindexamen afgerond en beoordeeld te zijn.

Er wordt door de school hiervoor een stageovereenkomst uitgereikt. Deze overeenkomst wordt ondertekend door de leerling, de ouder/verzorger en stagebegeleider. Ook ontvangen de leerlingen een profielstageboek waarin de stappen die gezet worden tijdens de stage, worden bijgehouden.