Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 16/41 

4.1 Hoe begeleiden wij de leerlingen?

Op de Bredero Mavo staat de veiligheid op de eerste plaats. De school streeft ernaar dat alle docenten en onderwijsondersteunend personeel in de school samenwerken om de leerlingen een veilige plek in de school te bieden.

Ons ondersteuningsprofiel beschrijft hoe wij hier op school samenwerken om onze zorg te waarborgen. (zie ook de bijlage: Schoolondersteuningsprofiel). De ondersteuning vindt plaats binnen de wettelijke kaders en we streven ernaar om een transparante zorgstructuur neer te zetten.

Hieronder volgen een aantal vormen van begeleiding die de Bredero Mavo biedt:

Mentor
Iedere klas heeft een mentor. Dit is een docent die speciale zorg voor de leerlingen in zijn of haar mentorklas heeft. Voor alle leuke en vervelende zaken die leerlingen op en rondom school tegen kunnen komen, kunnen ze bij hun mentor terecht. De mentor geldt als het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders. Op deze manier kunnen zij tijdig problemen signaleren. Een mentor heeft niet alleen regelmatig overleg met haar of zijn leerlingen tijdens les- en mentoruren, maar ook met andere docenten van deze leerlingen en de teamleider. Verder onderhoudt de mentor de contacten met ouders, gaat hij/zij mee met excursies en werkweken en vervullen zij tijdens de rapportvergaderingen van hun klas een hoofdrol. Een overzicht van de mentoren is te vinden op de website.

Decanaat
De decaan ondersteunt de mentoren in het begeleiden van de leerlingen bij hun profiel- en studiekeuze. Het decanaat wordt gecoördineerd door meneer Franken. Op school kunnen leerlingen de decaan altijd vragen stellen over hun (vervolg)opleiding. Aan het einde van klas twee maken leerlingen hun eerste keuze wat betreft het profiel en enkele keuzevakken, in derde leerjaar wordt er aan het einde van het jaar, een examenpakket gekozen. Hierover worden leerlingen en ouders geïnformeerd en voorgelicht.

Ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam is samen met de teamleider verantwoordelijk voor het zorgsysteem binnen de school. Wanneer de resultaten van een leerling achterblijven of de leerling opvalt in sociaal opzicht, kan de mentor contact opnemen met het ondersteuningsteam. In overleg met de mentor nodigen we ouders uit om dit te bespreken. De coördinator van het ondersteuningsteam is op de hoogte van mogelijke vormen van zorg die de school zelf kan bieden en staat in contact met externe hulporganisaties.

Interne zorgstructuur
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen en houdt de ontwikkeling van leerlingen in de gaten. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, komt het IZO (Interne Zorg Overleg) in beeld: dit overleg zorgt ervoor dat de juiste hulp en ondersteuning worden ingezet.

Externe zorgstructuur
Soms heeft een leerling meer hulp nodig dan de school zelf kan bieden. Voor zulke gevallen bestaat de externe zorgstructuur, waarvan het zorg advies team (ZAT) de kern vormt. Het ZAT bespreekt welke extra ondersteuning een leerling nodig heeft en of een verwijzing naar jeugdhulp of bovenschoolse voorzieningen nodig is. Ook de jeugdarts, en de leerplichtambtenaar zitten in het ZAT en maken deel uit van de externe zorgstructuur. Indien nodig nemen de schoolagent, de begeleider passend onderwijs en de ouder kind adviseur ook deel aan een ZAT-overleg.

Schoolagent
De schoolagent komt regelmatig op school. Bij ernstige gevallen wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld. Indien leerlingen zich schuldig maken aan incidenten zoals diefstal, geweld en bedreiging zal de directie het schorsingsbeleid in werking stellen en eventueel melding maken bij de politie.

Het Ouder- en Kindcentrum in Amsterdam (OKC)
In het Ouder- en Kindcentrum (OKC) kunnen ouders en kinderen terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Bij het OKC vind je onder andere opvoedadviseurs en jeugdgezondheidszorg, de diëtist en opvoedcursussen. Daarnaast geeft het OKC trainingen en workshops over bijvoorbeeld pesten op school, agressie en sociale vaardigheden. De OKC's zijn er voor alle ouders en kinderen.
Er zijn meer dan 20 Ouder- en Kindcentra in Amsterdam, dus ook bij u in de buurt. U kunt er elke werkdag terecht. U kunt OKC-medewerkers spreken bij ouderavonden voor de brugklas, themabijeenkomsten over opvoeden en opgroeien en tienercursussen voor ouders. Daarnaast kunt u opvoedadvies krijgen op school, in het OKC, telefonisch of via e-mail.
Meer informatie is te vinden op: www.amsterdam.nl/OKC.

De Ouder- en Kind Adviseur (OKA)
Ed Lekatompessy is de OKA voor de Bredero Mavo. Hij is twee dagen aanwezig op school. Leerlingen die in aanmerking komen voor gesprekken met de OKA worden na aanmelding door de mentor via het IZO doorverwezen. Dit gebeurt altijd met toestemming en in overleg met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s).

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon binnen de school is er voor de leerlingen en buigt zich over klachten die betrekking hebben op ongewenste omgangsvormen. We noemen dit het zogenaamde “smalle klachtrecht". Onze interne vertrouwenspersoon is meneer Van der Steen. De vertrouwenspersoon handelt vanuit het reglement vertrouwenspersoon leerlingen en de klachtenregeling van het VOvA.

Jeugdgezondheidszorg en GGD
Onze schoolarts is Niels Drenth en onze schoolverpleegkundige is Georgette Würsten. Zij houden als het nodig is spreekuur op school en kunnen leerlingen voor een (preventief) onderzoek oproepen. De school heeft met de GGD afspraken gemaakt om leerlingen die frequent of langdurig ziek gemeld worden, aan te melden voor het ziekteverzuimproject. Als ouders de oproep van de schoolarts negeren, moet de school de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte stellen.

Alle leerlingen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs krijgen een preventief gezondheidsonderzoek (PGO) aangeboden. U krijgt hierover van tevoren bericht. Als u dat wilt, kunt u als ouder bij dit onderzoek aanwezig zijn. De leerlingen vullen voorafgaand aan dit onderzoek in de klas een vragenformulier in.

Als woonachtige in Amsterdam kunt u ook gebruikmaken van de GGD in Amsterdam. Zij heeft tot taak de gezondheid van de jeugd te bevorderen. De GGD staat klaar voor leerlingen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek, bijvoorbeeld over dingen die ze onzeker maken, seksualiteit, veilig vrijen, roken, etc. Ook ouders met vragen over opvoeding, gezondheid of ontwikkeling van hun kind kunnen bij de GGD terecht voor een gratis vertrouwelijk gesprek.

Bezoekadres: Wingerdweg 52, 1032 AN Amsterdam
Telefoon: (020) 555 56 36
E-mail: wingerdwegvo@ggd.amsterdam.nl

Leerstoornissen
Voor ons beleid aangaande leer- en gedragsstoornissen verwijzen wij naar ons ondersteuningsprofiel dat u kunt vinden op de website.

Langer dan twee weken ziek
Wanneer een leerling door ziekte en/of ongeval tijdelijk onderwijs moet verzuimen, kunnen de ouders een beroep doen op ondersteuning. Aan deze voorzieningen zijn geen kosten verbonden.
Weten de ouders van tevoren dat hun kind langer dan twee weken ziek thuis zal zijn, dan kunnen zij de Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Thuis inschakelen. Inlichtingen hierover kunt u bij de Coördinator ondersteuningsteam krijgen. Of kijk op www.huisonderwijsamsterdam.nl.

Tijdens of na een opname in een niet-academisch ziekenhuis of revalidatiecentrum kunt u contact opnemen met het ABC, www.hetabc.nl, telefoonnummer (020) 799 00 10. Dit geldt ook voor alle overige vragen rondom ziekte en onderwijs.
Wanneer uw kind behandeld wordt in een academisch ziekenhuis (VUmc of Emma Kinderziekenhuis/ AMC), kunt u contact opnemen met Educatieve Voorziening, telefoonnummer (020) 566 89 52, www.educatievevoorzieningamsterdam.nl.