Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 21/41 

5.2 Ouder- en leerlingbetrokkenheid

Meepraten en meebeslissen over onderwijszaken vinden wij op de Bredero Mavo belangrijk, ook voor ouders en leerlingen. In april 2016 is voor het VOvA een nieuw medezeggenschapsstatuut vastgelegd. Nieuw daarin is een deelraad per schoollocatie. In deze deelraad zijn personeelsleden, ouders en leerlingen vertegenwoordigd.

Deelraad
Alle onderwerpen die betrekking hebben op de school en waar de leden advies- en/of instemmingsrecht op hebben, komen in de deelraad aan bod. Het medezeggenschapsstatuut en de reglementen zijn op te vragen bij de schooldirecteur.

Leerlingklankbordgroep
De school heeft een leerlingklankbordgroep die de schoolleiding gevraagd en ongevraagd adviseert over schoolse zaken. De taken van de klankbordgroep zijn o.a.:

  • Meedenken en meepraten over zaken die de belangen van de leerlingen betreffen.
  • Organiseren van activiteiten voor leerlingen samen met leerlingen, zoals schoolfeesten en bijeenkomsten.
  • Meedenken over het beleid van de school. Er is ook een leerling van de leerlingklankbordgroep vertegenwoordigd in de Deelraad van de school.

Ouderklankbordgroep
De school heeft een ouderklankbordgroep in oprichting om zo het contact tussen de ouders, de school en de deelraad te bevorderen. Zij bespreekt wat kan en wat nodig is om de belangen van leerlingen en ouders te behartigen Als u belangstelling heeft voor de ouderklankbordgroep dan kunt u voor meer informatie terecht bij de schooldirecteur.