Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 25/35 

9. Ouderbetrokkenheid

School en thuis lijken gescheiden werelden, maar voor onze leerlingen, dus ook uw kind, liggen ze vaak in elkaars verlengde. Daarom is het in het belang van uw kind dat er een hecht contact is tussen u als ouder(s) en wij als school. Dat contact zal duidelijk anders zijn dan op de basisschool. Veel contactmomenten zijn gepland volgens een vaste agenda. Dit gebeurt om organisatorische redenen, en ook omdat het past bij een onderwijsfase waarin uw kind op weg is naar zelfstandigheid en volwassenheid. Des te belangrijker is het om de drempel naar de school zo laag mogelijk te houden. Wij willen daarom een open sfeer creëren waarin u als ouder niet aarzelt om contact op te nemen. Omgekeerd verwachten wij ook van u dat u openstaat voor een gesprek over het functioneren, het gedrag of de schoolprestaties van uw kind.

Contact met de mentor
De mentoren staan de leerlingen met raad en daad bij. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en voor ouders. Tijdens het uitreiken van het rapport is er gelegenheid voor ouders om met de mentor over de voortgang van hun kind te praten. Uiteraard is er de mogelijkheid om met hen een afspraak te maken of contact via de mail te hebben.

Ouderavonden
Regelmatig organiseren we ouderavonden o.a. over de keuze voor een bepaalde opleidingsrichting of het vakkenpakket. Aan het begin van ieder schooljaar is er per leerjaar een kennismakingsavond voor ouders. Deze avond is bestemd om ouders te laten kennismaken met het docententeam, met andere ouders en voor nuttige informatie om het schooljaar goed te laten verlopen.

Ouders actief
Anders dan de basisschool hebben we als school voor het voortgezet onderwijs in de regel geen directe hulp van ouders nodig ter aanvulling van de lessen. Dat neemt niet weg dat we de helpende hand van een volwassene bijzonder op prijs stellen. Zo doen wij soms een beroep op ouders bij het begeleiden van excursies, van de huiswerkklas en/of bij gastlessen. Ook kunt u als ouder participeren in de klankbordgroep.